RHvS: Oproeping J.G. Baron van Sytzama tot werving Korps Cavalerie.

Landgenoten!

By de zoo gelukkige als onverwachte ommekeer van zaken en de bevryding van het juk de fransche slaverny, waaronder wy nu ruim negentien jaren gebukt moesten gaan; by het gelukkig wederkeren van onzen Geliefden Vorst op Vaderlandschen bodem; ja by de gedachte, dat verscheiden onzer Nederlandsche Vestingen nog als roofnesten de fransche benden aangemerkt en van het juk dier barbaren verlost moeten worden, waar onder onze waardige mede Nederlanders maar al te zwaar moeten zuchten; zal het gemoed van elk Nederlander voorzeker ontvlammen, om op het voetspoor onzer Vaderen, dit weleer gelukkig Land, geheel en al van Druk te bevryden, ja vry te vechten.

Gijlieden derhalven waardige Landgenooten ! Brave Vriezen!
Gij Edele Jongelingen! Wier Nederlandsche bloed door de aderen stroomt, wordt by dezen opgeroepen, om als Ruiters voor ZYNE KONINKLYKE HOOGHEID voor Nederland en Orange te stryden.

Welaan laat U dus geenzins terughouden, maar stelt er U eene eer in, om hiertoe krachtdadig mede te werken, en ook dan wanneer het zyn moet, door den krachtigen arm der Bondgenoten ondersteund, den algemenen Vyand tot over onze grenzen te vervolgen.

Immers ik zelfs, welke voorheen onder de Vanen van Orange die zelfde Vyand meer dan eens het hoofd mogt bieden, maar gedurende al den tyd onzer verdrukking stil heb moeten zitten, zal U wakkere VRIEZEN! Als een geboren Vries, daartoe door ZYNE KONINKLYKE HOOGHEID geroepen, ik zelfs zal U aanvoeren tegen den Vyand des Vaderlands.

Gy lieden derhalven, die altyd getoond hebt een hart voor Orange in uwe borst te dragen, en op den naam van VRIEZEN trotsch zyn, toont dan ook nu dat gy niet zorgeloos tehuis wilt blyven, maar ondersteund my om alhier zoodra mogelyk een Corps Cavallerie compleet te maken, by hetwelk onze DOORLUCHTGE SOUVEREIN my als Commandant in deze Provintie benoemd heeft.

Meldt U lieden dus aan met dien yver welke U lieden altoos eigen was, meld U lieden aan met die zelfde geestdrift, welke my bezielt, en Gy lieden zult met dankbaar genoegen ontvangen worden.

Het BUREAU is te LEEUWARDEN.

Leeuwarden den 11 January 1814

J.G. van Sytzama
Luitenant Colonel en Commandant der Cavallerie

Te Leeuwarden, ter DRUKKERY van D. v.d. SLUIS, 1814. Letter B.No.9.