Cavalerie: Nieuws van de Wapenoudste.

 

21 mei 2021

 

Wapenoudste der Cavalerie vond plaats op 25 maart 2021 op het NAVO Hoofdkwartier te Brussel. Links de nieuwe Wapenoudste generaal-majoor Gerard Koot.

Generaal-majoor Gijs W. van Keulen

Waarde Cavaleristen, van harte hoop ik dat het U allen goed gaat. Ongetwijfeld heeft een aantal van u al een Covid-vaccinatie gekregen en anderen krijgen die binnenkort. Wat zou het fijn zijn als we elkaar fysiek weer kunnen ontmoeten en onze kameraadschap kunnen vieren. Naast de Covid-pandemie zijn er meer ontwikkelingen met een negatieve invloed op onze veiligheid en ons welbevinden. Soms zijn ‘dreigingen’ zichtbaar en relatief dichtbij, andere zijn relatief onzichtbaar en wat verder van ons vandaan, maar toch met een (mogelijke) invloed op onze veiligheid. Dagelijkse Cyber-aanvallen op organisaties zijn een voorbeeld van die relatief onzichtbare, maar voelbare manieren om onze maatschappij te beïnvloeden of zelfs te ontwrichten. Soms is de dreiging van met name Rusland meer zichtbaar. Dit betreft niet alleen onze ‘oostflank’, maar vaker vanuit en in alle richtingen. Het aantal onderscheppingen van Russische militaire vliegtuigen in westerse nationale luchtruimen is groot en ook op zee zien we veel maritieme activiteiten. De troepenopbouw aan de grenzen met de Oekraïne en op de Krim is verontrustend. Een sterke krijgsmacht, een sterke NAVO en EU zijn een vereiste. Ik ben net als U benieuwd wat onze nieuwe regering in een regeerakkoord vastlegt over de zeer benodigde investeringen in onze krijgsmacht.

Op dit moment bereiden drie cavalerie-eenheden zich voor op een inzet buiten Nederland. 42 BrigadeVerkenningsEskadron (42 BVE) uit Oirschot vertrekt in september voor vier maanden als beveiligingseenheid van het internationale vliegveld van Erbil in Noord-Irak. Ook een 35-tal reservisten maakt deel uit van de eenheid. Zij hebben onlangs op het formatie-appèl de zwarte baret uitgereikt gekregen. 43 BVE uit Havelte is aangewezen om per 1 augustus uitgezonden te worden als de Force Protection (beveiligings-) compagnie in Mazar-e-Sharif in het noorden van Afghanistan. Het eskadron, aangevuld met personeel van 11 Pantsergeniebataljon en 104 JISTARC Verkenningseskadron, is zich nu voor deze taak aan het opwerken. Uiteraard wordt de inzet nader bezien tegen het licht van het recente besluit de militaire aanwezigheid van de NAVO in Afghanistan te beëindigen.

Het Nederlandse tankeskadron in het Duitse Lohheide bereidt zich voor op een inzet in Litouwen als deel van een door Panzerbataillon 414 geleide battlegroup in het kader van enhanced Forward Presence. Naast een Noorse compagnie, een Tsjechische luchtverdedigingsbatterij en verschillende andere nationaliteiten in de staf neemt het bataljon een Duits eskadron en het Nederlandse eskadron mee. In ‘ons’ eskadron gaat een door Nederlanders bemand tankpeloton naar Litouwen. Het Nederlandse eskadron zal daarnaast bestaan uit twee CV-90 pantserinfanteriepelotons, een genie peloton en aangevuld zijn met een geneeskundige groep. Inzet van tanks tijdens een missie is sinds Bosnië niet meer door Nederland gedaan. Ikzelf reed in 2004 de laatste tank de poort uit van de Nederlandse basis Novi Travnik.

Op traditiegebied en veteranenzorg ben ik verheugd te kunnen constateren dat het nieuw opgerichte Regiment Huzaren Prinses Catharina Amalia in nauw overleg met de samengevoegde tankregimenten van Sytzama, Prins Alexander en Prins van Oranje hun tradities en regimentstaken overneemt. Ik kijk er naar uit u allen tijdens een eerste regimentsactiviteit van RHPCA te kunnen begroeten.

Waarde Cavaleristen, ik ben er trots op sinds mei 2014 Wapenoudste der Cavalerie te zijn geweest. Recent heb ik deze eervolle functie overgedragen aan generaal-majoor Gerard Koot. Het Wapenoudsteschap is bij hem in goede handen. Uiteraard blijf ik onze Cavalerie dienen en U allen hopelijk veelvuldig ontmoeten. Tot eind 2022 blijf ik in het NAVO Hoofdkwartier in Brussel de functie van Directeur Operaties en Planning vervullen. ‘Als je je werk doet naar je hart, hoef je nooit meer te werken’, las ik recent. Zo was het voor mij als Wapenoudste. Ik dank U allen voor uw betrokkenheid bij ons Wapen en bij elkaar. Ik wens ons veel kameraadschap toe en graag tot ziens.
Met warme Huzarengroet.

 

 

21 mei 2021

Generaal-majoor Gerard Koot

Waarde Cavaleristen, met veel genoegen heb ik de rol van Wapenoudste Cavalerie op mij genomen. Ik neem deze rol op mij in bijzondere tijden. De samenleving ondergaat sterke veranderingen, Corona verandert hoe we leven en hoe we met elkaar leven, de economie verandert, solidariteit lijkt zelfs terug te keren in een samenleving die vooral sterk individualistisch is. Maar ook veiligheid en defensie zijn sterk in beweging. De klassieke machtsverhoudingen verschuiven, nieuwe dreigingen doen hun intrede, de rol van onze grootste bondgenoot binnen NAVO is niet meer zo vanzelfsprekend en technologische ontwikkelingen veranderen de wereld, veranderen oorlogvoering en veranderen dus de landmacht. De cavalerie verandert hierin mee.

Mijn voorganger heeft met een team van betrokken cavaleristen vormgegeven aan de herindeling van ons Wapen. Een proces dat met het oog op de toekomst en met respect voor ons verleden zeer zorgvuldig is uitgevoerd en waarbij velen vanuit ons Wapen en daarbuiten zijn betrokken. Door het oprichten van een nieuw Regiment Huzaren en het borgen van het Regiment Huzaren van Boreel, hebben zij een toekomstgerichte organisatie opgezet, geworteld in en met het grootste respect voor onze gezamenlijke historie. Ik vind deze ontwikkeling goed passen bij de aard en het karakter van ons Wapen: krachtig en flexibel, doortastend, kameraadschap voorop, respect voor onze geschiedenis en tradities. Nu is het aan ons allen om die nieuwe organisatie tot leven te brengen.

Onze cavaleristen en cavalerie-eenheden hebben binnen de landmacht een uitstekende naam opgebouwd en bewijzen tijdens missies, operationele inzet, oefeningen en wedstrijden dat zij kwaliteit leveren. Zij leggen de lat hoog voor zichzelf, weten als geen ander dat in ons vak geen ruimte is voor een tweede plaats. De verkenningseskadrons van de brigades en binnen het JISTARC worden uitstekend geleid en zijn voor al hun commandanten zeer waardevolle en onmisbare tactische eenheden die werk van hoge kwaliteit leveren. Ook de individuele kwaliteiten van onze cavaleristen zijn veelal uitstekend. Niet voor niets waren het ex-cavaleristen die recent alle pantserinfanteriebataljons commandeerden, die een luchtmobiel bataljon commandeerden, die een uitstekend plaatsvervangend commandant van een pantsergeniebataljon zijn en niet voor niets zijn ex-cavaleristen zeer succesvol als compagnies-sergeant-majoor en sergeant-majoor operatien bij dezelfde infanteriebataljons. Het Nederlandse tankeskadron binnen het Duits-Nederlandse Panzerbataillon 414 heeft in korte tijd een uitstekende naam opgebouwd. Het Fanfare Korps Bereden Wapens levert topklasse militaire muziek en is een graag gehoorde gast bij militaire ceremoniën. Het Cavalerie Ere-Escorte begeleidt niet voor niets de koets waarin onze Koning naar de Ridderzaal rijdt voor het uitspreken van de Troonrede. Maar ook al die cavaleristen die binnen onze defensieorganisatie werken in binnen- en buitenland, zij laten in hun werk zien dat zij trots zijn op het dragen van de zwarte baret. Kortom, we mogen trots zijn op wat onze mensen leveren en wat onze eenheden presteren. Maar ook onze oudgedienden delen in die trots, zij zijn en blijven nauw betrokken bij ons Wapen in regimentsactiviteiten, bij reüniebijeenkomsten van onze (oud)-eenheden, bij de Historische Verzameling Cavalerie, bij ons verenigingsblad en bij de gedenkmomenten voor onze gevallenen.

Als Wapenoudste wil ik inhoudelijk bijdragen aan het blijven ontwikkelen van ons Wapen en het blijven nemen van onze rol en verantwoordelijkheid in een geloofwaardige krijgsmacht. Ik wil samen met u mijn bijdrage leveren aan het vitaliseren van de nieuw opgezette organisatie, werken aan het perspectief voor actief dienenden binnen de Cavalerie, bijdragen aan het thuis voelen van actieve en post-actieve cavaleristen, onze tradities in ere houden en die voor het nieuwe regiment ontwikkelen. Samen met onze mensen wil ik zorgdragen dat we zichtbaar zijn en blijven, dat we onze mensen op de goede plaatsen kunnen blijven inzetten, toekomstgericht met respect voor onze historie. Ik ga daartoe het gesprek aan met onze commandanten, met onze officieren en onderofficieren, met actief dienenden en met onze post-actieven.