St. RHvS: Enquête

VERSLAG VAN DE RESULTATEN

Bestuur Stichting Regiment Huzaren van Sytzama

 
Algemeen

Deze enquête is gehouden tussen 16 maart 2022 en 5 april 2022. Er zijn 2.800 personen benaderd om deze in te vullen. Hiervan hebben 557 de enquête ingevuld. Met een reactiepercentage van circa 20% kan deze enquête als succesvol worden beschouwd en ligt de foutmarge op circa 4%.
Hieronder per gestelde vraag een overzicht van de relevante uitkomsten. De antwoorden op de vragen over de persoonlijke gegevens van de respondenten en die op laatste open vraag worden, op grond van de privacyregelgeving, niet publiekelijk gedeeld. Voor een samenvatting van de uitkomsten van de open vraag verwijs ik naar punt 14 van dit verslag. Bij de punten 1 t/m 13 wordt eerst de aan u gestelde vraag herhaald, vervolgens ziet u een grafische weergave van de uitkomsten. Daar waar mogelijk zijn vervolgens de conclusies van het bestuur vermeld.

Activiteiten

 1. De stichting organiseert of ondersteunt de organisatie van een aantal activiteiten in het kader van de voortzetting van de tradities en de bevordering van het kameraadschap. In welke mate vindt u de onderstaande activiteiten in dit kader belangrijk?
 2.  

  Conclusies:

  Doorgaan met huidige activiteiten.
  Er is animo voor een RHvS reünie. Het bestuur ziet mogelijkheden hiervoor in mei 2024.
  43 Tankbataljon organiseert in dat jaar geen reünie, hetgeen ruimte biedt voor een nieuw evenement.
 3. RHPCA zal -als de situatie i.v.m. COVID-19 het weer toelaat – jaarlijks een Regimentsdiner voor Onderofficieren en een Regimentsdiner voor Officieren organiseren. Daarnaast zullen de stichting RHvS en de daaraan verbonden reünieverenigingen hun jaarlijkse activiteiten organiseren. Hoe waarschijnlijk acht u het dat u in de toekomst deze evenementen bij zult wonen?
 4.  

  Conclusies komen overeen met die van vraag 1.

 5. De deelname aan de Regimentsdiners neemt af. Dit zou kunnen betekenen dat het Regimentsdiner gezamenlijk met officieren en onderofficieren gehouden zal worden. Bent u dan nog steeds bereid om deel te nemen aan het Regimentsdiner?
 6.  

  Conclusie:
  Het bestuur ziet op termijn kansen voor een gezamenlijk diner voor officieren en onderofficieren. De eerste verkenningen naar de haalbaarheid zijn reeds opgestart. Daarbij wordt ook de mening van de trouwe bezoekers nader onderzocht. Het bestuur streeft naar een groter aantal deelnemers en het behoud van de huidige tradities. Wij houden u op de hoogte.

 7. In het kader van de jaarlijkse Veteranendag, organiseren diverse stichtingen, verenigingen en onderdelen de deelname van een detachement aan het defilé.
  Hoe waarschijnlijk is het dat u zich zult aanmelden voor de volgende detachementen?
 8.  

  Conclusies:

  Animo voor deelname aan de Nationale Veteranendag en specifiek het defilé is buitengewoon laag. Het bestuur zal deelname blijven stimuleren.
  We zijn te klein geworden voor een eigen RHvS regiment, hetgeen mogelijk ook geldt voor de andere regimenten. We zien wel mogelijkheden voor een detachement samen met de oude ’tank-regimenten’ en RHPCA. Ook een Cavalerie-detachement samen met RHvB is bij een klein aantal deelnemers mogelijk.

  Financiën

 9. De inkomsten van de stichting lopen langzaam terug. Om toch geld in de kas te krijgen overweegt de stichting om via internet artikelen te verkopen die betrekkingen hebben op het Regiment zoals polo’s of petten in de kleuren van het Regiment met hierop het Regimentsembleem.
  Vindt u dat een goed idee?
 10.  

  Conclusie:
  Het bestuur gaat in deze behoefte voorzien. Zie ook vraag 6.

 11. Zou u, in dit kader interesse hebben in de volgende artikelen?
 12.  

  Conclusie:
  We gaan beginnen met de polo, waarvoor de belangstelling het grootst is. Eind dit jaar, uiterlijk begin 2023 gaan we u hierover verder berichten. Daarna gaan we bezien of we u de overige artikelen kunnen aanbieden.

 13. Om voldoende geld in kas te houden is het ook mogelijk om een jaarlijkse bijdrage aan de sympathisanten te vragen. Bent u genegen om deze te betalen?
 14.  

  Conclusie:
  Dat u graag wilt dat wij doorgaan met onze activiteiten en ons daarbij in voorkomend geval ook financieel wilt steunen vinden wij als bestuur hartverwarmend. Wij zullen u in de toekomst, als we dat nodig achten, weer vragen ons financieel te ondersteunen.

  Eigendommen

 15. De stichting beheert een aantal bezittingen zoals: tafelzilver, foto’s enz. Deze zijn voor het merendeel aanwezig in de Regimentskamer op de Bernhardkazerne te Amersfoort. Met de oprichting van RHPCA zal deze ruimte worden overgedragen aan dit nieuwe Regiment om daar hun nieuwe Regimentskamer in te kunnen richten. Hierin zullen zich de meest waardevolle voorwerpen van de drie Stamregimenten bevinden. Onze stichting zal een kleine ruimte tot haar beschikking krijgen voor het opslaan van de overige eigendommen. Het tot beschikking kunnen houden van deze ruimte en/of het verkrijgen van een andere ruimte is in de toekomst niet vanzelfsprekend.

  Voor wat betreft onze eigendommen:

 16.  

  Conclusie:

  Een aantal van onze waardevolle bezittingen zijn inmiddels in bruikleen overgedragen aan RHPCA en al tijdens het eerste RHPCA-diner gebruikt.
  Het bestuur gaat, als we zelf niet meer voor onze eigendommen kunnen zorgen, ze op gepaste wijze overdragen. We vinden het daarbij belangrijk dat onze eigendommen zo lang mogelijk gebruikt worden.

  De toekomst van de stichting

 17. Deelt u deze mening van de stichting en vindt u dat deze voorlopig moet blijven bestaan?
 18.  

  Conclusie: zie vraag 10.

 19. Wanneer zou de stichting, naar uw mening, moeten stoppen te bestaan?
 20.  

  Conclusie:
  Fijn dat een hele grote meerderheid vindt dat wij door moeten gaan. Aan de andere kant bent u ook realistisch over de omstandigheden waaronder dat nog zin heeft. Het bestuur vermoed dat we voorlopig nog 10-15 jaar door kunnen. We zullen regelmatig bekijken of het nog goed met ons gaat en ingrijpen als ons voortbestaan niet zinvol meer is.

  Stichting en vereniging RHPCA

 21. Alle militairen ingedeeld bij het Regiment Huzaren van Sytzama zijn ook automatisch ingedeeld bij het nieuwe Regiment Huzaren Prinses Catharina Amalia. Met de oprichting van dit nieuwe regiment volgt ook de oprichting van een vereniging RHPCA. Deze is ook bestemd voor de personen die gediend hebben bij een van de drie Tankregimenten. Bent u van plan om u lid te worden bij de vereniging RHPCA?
 22.  

  Conclusie:
  Het lidmaatschap is gratis; u betaald alleen als u aan bepaalde activiteiten gaat deelnemen. Een ander voordeel is dat u op de hoogte gehouden wordt over alle RHPCA-activiteiten. Wij moedigen u derhalve aan lid te worden. Die keuze is vanzelfsprekend aan u.

  Zorg

 23. Zouden de Stichting RHvS en de reünieverenigingen van 11 en 43 Tankbataljon bij de elementaire veteranenzorg naast de zorg, door het Veteranen Platform een rol moeten gaan spelen?
   

  Conclusie:
  De uitvoering van de zorg voor veteranen, de nuldelijnsondersteuning, is inmiddels overgegaan van Veteranen Platform naar het Nederlands Veteranen Instituut en is regionaal georganiseerd. Het bestuur zoekt uit of het nog zinvol is daar ook een rol in te gaan spelen. Wij houden u daarover op de hoogte.

 24. Zouden de Stichting RHvS en de reünieverenigingen van 11 en 43 Tankbataljon een soortgelijk systeem moeten opzetten voor de zorg voor post-actieve militairen
 25.  

  Conclusie:
  Eigenlijk heeft u dit zelf, voor zover er behoeft aan is, al georganiseerd. Velen van u zoeken elkaar al op als het even wat minder goed gaat. Er is door u wel een behoefte uitgesproken waarvan wij de uitvoerbaarheid de komende periode gaan onderzoeken. Blijft u ondertussen vooral doorgaan elkaar te steunen op de wijze zoals dat nu gaat. Mocht u het moeilijk vinden om steun/zorg te vragen dan kunt u ons als bestuur benaderen.

  Contact met het Aanspreekpunt St. RHvS.
 26. Opvallende antwoorden op de laatste (open) vraag.
 27. Allereerst zijn wij dankbaar voor de vele aanmoedigingen door te gaan met onze stichting.
  Er is een grote behoefte aan het weer opstarten van de reünies van 11 en 43 Tankbataljon.
  In iets mindere mate, maar ook heel goed, worden de diners gewaardeerd.
  Zeker als we kleiner worden vinden de meesten onder u het een goed idee onze activiteiten nog meer voor allen (all ranks) te organiseren.
  Velen van u hebben nog geen band met RHPCA. Dit is ook wel logisch, mede omdat het grootst deel van de respondenten post-actieve zijn en dat RHPCA maar nog maar net van de grond is. De behoefte om deel te nemen aan de activiteiten van RHPCA zijn daarom klein. Zie ook onze analyse bij vraag 11.
  Een aantal onder u zouden onze activiteiten aangevuld willen zien met een static show, demonstraties e.d. Evt. daar ook de partners en kinderen bij betrekken.
 28. Afsluiting.
  Wij zijn de respondenten heel dankbaar voor de steun en richting die u ons heeft gegeven. Dat sterkt ons in het doorgaan en er voor u te willen zijn. Het zal de reünie-commissies van 11 en 43 Tankbataljon ook aanmoedigen de reünies van 2023 weer voor u te gaan organiseren.
  De enquête gaat niet ons archief in. Bij alles wat we als bestuur doen is het voor ons een richtinggevend naslagwerk. Wellicht benaderen we u in de toekomst nog met meer specifieke vragen over wat u van ons verwacht. Dat doen we dan m.b.v. e-mails. Een enquête moet je niet te vaak houden.