RHvS: Standaard.

 
De Standaard werd uitgereikt namens Zijne Majesteit Koning Willem I aan de afdeling Kurassiers Nr. 3 op 7 oktober 1820 te Zutphen door Luitenant-generaal Jhr. A.D. Trip van Zoudtlandt.

Op 25 september 1909 ontving het 1e Regiment Huzaren te Millingen een nieuwe Standaard van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.

De huidige Standaard werd uitgereikt op 10 september 1954 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard aan de toenmalige Commandant van het Regiment, de Majoor J.H.W. Nix.

Het doek werd op 29 maart 2004 vervangen.

Op 20 september 2012 werd de Standaard opgelegd i.v.m. de ontbinding van het Regiment.

Bij KB nr. 258 d.d. 2 juni 2016 werd het Regiment per 1 juli 2016 heropgericht.
De oplegging van de Standaard en het bewaren van de tradities door RHB werden ongedaan gemaakt.

De Standaard wordt bewaard door de betrokken Standaardvoerende commandant, i.c. op het Regimentsbureau.

Bij KB nr. 432 d.d. 13 oktober 2020 worden de ‘Regimenten Huzaren van Sytzama’, ‘Huzaren Prins Alexander’ en ‘Huzaren Prins van Oranje’ per 20 november 2020 samengevoegd tot het ‘Regiment Huzaren Prinses Catharine-Amalia’.

Het ‘Regiment Huzaren Prinses Catharine-Amalia’ neemt de tradities van de samengevoegde Regimenten over.

Tot de uitreiking van een eigen Standaard voert het Regiment de Standaard van het ‘Regiment Huzaren van Sytzama’ met daaraan gehecht een cravate met de benaming van RHPCA,
een cravate met de benaming en de standaardopschriften van RHPA en
een cravate met de benaming en de standaardopschriften van RHPO.

Meevoeren van de Standaard.

De Standaard wordt bij de eenheid ingedeeld en meegevoerd in de onderstaande gevallen:

 1. bij een inspectie door H.M. de Koningin of door een lid van het Koninklijk Huis;
 2. bij een erewacht voor H.M. de Koningin of voor een lid van het Koninklijk Huis, een buitenlands staatshoofd of een lid van een regerend buitenlands vorstenhuis;
 3. bij een parade of defilé;
 4. bij een beëdiging voor het front van de aangetreden eenheden;
 5. bij een commando-overdracht voor het front van de aangetreden eenheden, indien de betrokken commandanten de Standaard functioneel overdragen;
 6. bij bijzondere plechtigheden, wanneer de betrokken Standaardvoerende commandant dat noodzakelijk en wenselijk acht, zonder dat de waardigheid van de Standaard wordt aangetast;
 7. bij bijzondere gelegenheden in opdracht van de bevelhebber;
 8. bij aangelegenheden van vorming, traditie, voorlichting en training om de militair vertrouwd te laten worden met de Standaard, na toestemming van de bevelhebber.

De Standaardwacht bestaat uit:

 1. de commandant: een officier in de rang van luitenant;
 2. de Standaarddrager: een onderofficier in de rang van adjudant;
 3. overig personeel: vijf militairen beneden de rang van opperwachtmeester waarvan tenminste één met de rang van wachtmeester.
 1. De Standaarddrager wordt zowel links als rechts geflankeerd door een militair, terwijl in het gelid daarachter, drie militairen zijn opgenomen. De commandant van de Standaardwacht verplaatst rechts van de rechter vleugelman in het voorste gelid.
 2. De oudste militair beneden van de rang van opperwachtmeester is rechter vleugelman.

Tenue, bewapening en exercitie.

 1. Een Standaardwacht is in beginsel bewapend en gekleed in het tenue van de eenheden, waarbij zij tijdens een plechtigheid zal worden ingedeeld.
 2. De commandant van de Standaardwacht en de Standaarddrager zijn in beginsel gewapend met een pistool; de overige leden van de Standaardwacht zijn allen met eenzelfde soort wapen uitgerust. Alleen in uiterste noodzaak kunnen de overige leden van een Standaardwacht gewapend zijn met een pistool – voorop staat dat de Standaardwacht exercitiebewegingen met de ingedeelde wapens kan uitvoeren.
 3. De Standaardvoerende commandant is bevoegd, uit oogpunt van traditie, het tenue te wijzigen en/of aan te vullen. Hij stelt, eveneens uit oogpunt van traditie, eventuele afwijkingen van de bewapening en de exercitie vast.


De Standaard is het symbool, waarvan in de vroegste geschiedenis gewag gemaakt werd.
Hoewel door de evolutie van de krijgsmacht en in de loop der jaren gewijzigde situaties op het gevechtsveld de Standaard zijn betekenis als veldteken, als verzamelpunt voor de strijdende troepen verloren heeft is de Intrinsieke waarde ervan behouden gebleven.
Nog steeds is de Standaard het symbool van verbondenheid met Vorst en Vaderland en het zichtbare bewijs van vertrouwen dat de Vorst stelt in het onderdeel dat door deze ereteken wordt gepresenteerd.

STANDAARD:
Afmetingen zijn:
Standaard = 50 x 50 cm
stoklengte = 2,00 m

Op de Standaard van RHvS staat:

de gekroonde “
WATERLOO 1815
REGIMENT HUZAREN van SYTZAMA.

Op de keerzijde staat het Nederlandse wapen met de twee leeuwen.

 

Fotomateriaal

Regimentsadjudant met Standaard. Dodenherdenking RHvS ter Voorthuizen.
Dodenherdenking RHvS ter Voorthuizen. 2017: Dodenherdenking Cavalerie.

2017: Dodenherdenking Cavalerie.

 

2017: Dodenherdenking Cavalerie.

 

Beëdiging 11 Tankbataljon.

Beëdiging 11 Tankbataljon.

Commando-overdracht BLS. De Standaard bij Paleis Noordeinde tijdens de uitvaartplechtigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden.
2016: Commando-overdracht CLAS te Breda.

 

 
Uit: Archief Regiment Huzaren van Sytzama een stuk uit 1955:

AANBIEDING NIEUWE STANDAARD – DRAAG – BANDELIER VOOR HET
REGIMENT HUZAREN VAN SYTZAMA

Op initiatief van Aooi SOENTKEN en Owi VAN LEEUWEN werd bij de onderdelen van het Regiment in Amersfoort en de Parate onderdelen daarbuiten een geldinzameling gehouden met het doel om bij de op 10 september jl ontvangen nieuwe Standaard een nieuwe draagbandelier te laten maken en deze aan het Regiment aan te bieden.
Het ontwerp voor de bandelier werd door het Bureau Ceremonieel goedgekeurd en zo kon met de vervaardiging worden begonnen. Op 22 maart jl. was de nieuwe draagbandelier gereed. Deze ziet er als volgt uit:

De bandelier ter breedte van 7½ cm. Bekleed met blauw laken en afgezet met een zilveren bies (de kleuren van het Regiment). Een in zilver uitgesneden St Joris met de draak waaronder de gesp met Waterloo 1815. Een lederen schoen met zilver bekleed.
Het geheel werd keurig uitgevoerd door de fa. G. van Duin te Amersfoort. De aanbieding van deze bandelier zou plaats vinden op 25 maart in het kamp Amsvorde, het kampement van het 1e Instructie Eskadron, dat die dag tevens een ouderdag voor de lichtingsploeg 1955-1 zou houden. Voor de rekruten van dit eskadron en hun ouders ditmaal dus een ouderdag met een bijzonder tintje. Zo stonden op deze datum bij aankomst van de wnd Regimentscommandant op het exercitieterrein onder commando van de majoor S.J.C. LUINING, het Trompetterkorps van de Cavalerie, de Standaardwacht, het 1e en 2e Instructie Eskadron, een deel van de Kaderschool, het 41e Eskadron Zware Tanks en delegaties van 42e en 43e Eskadron Zware Tanks, aangetreden.
Na de inspectie en het welkomstwoord van de wnd Regimentscommandant aan de ouders van de rekruten van het 1e Eskadron richtte ¹ hij het vaantje uit aan het beste Peloton. Hierna werd de huzaar TIMMERMANS voorgeroepen, die uit handen van de Luitenant Kolonel NIX de legmedaille voor de beste huzaar ontving. Onmiddellijk nadat deze huzaar weer was ingetreden trad een deputatie van drie man bestaande uit de Reserve Tweede Luitenant FENTENER van VLISSINGEN, Aooi G de BOER en Owi I van LEEUWEN naar voren en overhandigden de nieuwe draagbandelier aan de Regimentscommandant met de volgende woorden:
Namens de Officieren, Onderofficieren, Korporaals en Huzaren van het Regiment heb ik de eer u deze Standaardbandelier te mogen aanbieden en spreek hierbij de wens uit dat hij tot in lengte van dagen gedragen zal worden tot eer van het Regiment.
Laatstgenoemde dankte hierna met enkele woorden hartelijk voor dit mooie geschenk aan het Regiment, waarbij hij o.a. zeide, dat hij deze bandelier zag als een teken van de goede kameraadschap en saamhorigheid in het Regiment. Nadat de Standaardwacht was voorgekomen en de Standaarddrager Aooi SOENTKEN was voorgeroepen, nam de Ritmeester Adjudant J.H.C. VOGES hem de oude draagbandelier van de schouder en hing de Luitenant Kolonel NIX hem de nieuwe draagbandelier om.
Hierop marcheerde de Standaardwacht op de door Aooi REINHOUT gecomponeerde en door het 1e Eskadron meegezongen nieuwe mars van de huzaren “van Sytzama” voor het front van de troepen langs terug naar zijn plaats.
Na een keurig defilé werd de ceremonie besloten. Voetnoten:

º Gelet op de in het verslag genoemde data zal het stuk in 1955 zijn geschreven en wordt de Uitreiking van de Nieuwe Standaard genoemd van 10 september 1954 door ZKH Prins Bernard.
¹ Bedoeld zal hier worden uitreiken, ofschoon het uitrichtten van een Peloton, het op de Flank zetten ook een bepaalde ceremonie was.

Bijlagen:

 1. Kopie van het Originele stuk
 2. Kopie tekst Lied Kapelmeester Aooi REINHOUT