Vriendenkring ‘Wij Huzaren’: Nieuws van de Voorzitter.

 

15 december 2020

Vrienden,

In mijn vorige voorwoord ben ik o.a. kort ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van onze vereniging. Nu is er een heel ander onderwerp aan de orde.

Recentelijk hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, waardoor uw bestuur de opheffing van de vereniging op de agenda van de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) gaat plaatsen.

Het komt voor u uit de lucht vallen, enige toelichting is dus noodzakelijk.
De aanloop vond achter de schermen plaats omdat door het coronavirus de ALV uitviel.
Twee bestuursleden, die volgens schema af zouden treden en herkiesbaar konden zijn, stelden zich niet meer beschikbaar. Een derde bestuurslid stelde zijn zetel ter beschikking, waardoor een bestuurlijk probleem zou ontstaan.

Dit leidde tot nadere bestudering van de statuten, versie: d.d. 12 mei 1992.
Daarbij was terugkoppeling op de doelstelling van de vereniging primair, want die rechtvaardigt het bestaan van de vereniging.
Die doelstelling luidt: “De Vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van een hechte band onder de oudgedienden van het voormalig 1e Regiment Huzaren en het “Regiment Huzaren van Sytzama” met alle daartoe geëigende middelen”.
Die oudgedienden van het voormalig 1e Regiment Huzaren zijn er niet meer, waardoor het bestaansrecht van de vereniging vervalt.

Het besluit om de vereniging op te heffen ligt bij de ALV. De statuten bevatten regels hoe dit, met de vereiste zorgvuldigheid, uitgevoerd moet worden. In hoeverre corona-maartregelen het houden van de ALV op 11 mei 2021 kunnen beïnvloeden, is nu nog niet te voorzien.
In de mededelingen 2021-01 kom ik hier uitgebreid op terug.

De herdenkingen in Voorthuizen gaan gewoon door. Dat is een aangelegenheid van het Regiment, waarbij belangstellenden welkom blijven.

Rest mij nog u en de uwen een goede gezondheid toe te wensen,
fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2021,

uw voorzitter.