Vriendenkring 'Wij Huzaren': JAL Verslag


NOTULEN JAARLIJKSE
ALGEMENE LEDENVERGADERING
"WIJ HUZAREN"

VOORTHUIZEN, 14 MEI 2019


Agenda:
 1. OPENING (tevens herdenking overleden Vrienden '18 / '19)
 2. INGEKOMEN STUKKEN
 3. JAARVERSLAG 2018 VRIENDENKRING "WIJ HUZAREN"
 4. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
 5. VERSLAG PENNINGMEESTER
 6. BESTUURSVERKIEZING (cfm. aftreedrooster art 11-1 der statuten)
  1. R.B. Vijsma,            SECRETARIS,               herkiesbaar
  2. M.A. van Lieshout   C. INT. PROCESSEN,   herkiesbaar
 7. BESTUURSBELEID
 8. RONDVRAAG en w.v.t.t.k.
 9. SLUITING (tevens vaststellen verder programma)
1. OPENING
De voorzitter (vz) opent de vergadering en heet eenieder welkom.

In de afgelopen periode zijn ons de volgende Vrienden ontvallen:
Adjudant bd der Cavalerie J.F. Roost
Ritmeester bd der Cavalerie J.J. Ras
Kolonel bd der Cavalerie O.E. Overbeek
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie Ing. J.G.L.M. Metsers
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie J. Hoogstraten
Oud res Korporaal der Cavalerie M. van de Water
De Heer D. Planting

2. INGEKOMEN STUKKEN
Met uitzondering van een paar adreswijzigingen, een opzegging lidmaatschap en een afzegging voor het bijwonen van de J.A.L. zijn er geen bijzonderheden.

3. JAARVERSLAG 2018 VRIENDENKRING "WIJ HUZAREN"
Eerder gepubliceerd in het mededelingenblad en geplaatst op de RHvS website wordt het jaarverslag kort doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt gearresteerd onder dankzegging aan de secretaris.

4. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrole is uitgevoerd door Mart van Lieshout. Deze verklaart de administratie in orde te hebben bevonden waarna de vergadering besluit om de penningmeester decharge te verlenen.

5. VERSLAG PENNINGMEESTER
De penningmeester doet kort verslag van de financiŽle situatie.

6. BESTUURSVERKIEZING (cfm aftreedrooster art. 11-1
Secretaris en Commissaris Interne Processen treden cfm het aftreedrooster af. Beiden stellen zich herkiesbaar en worden, met grote instemming van de vergadering, herkozen.

7. BESTUURSBELEID
Vz stelt vast dat het aantal leden geen stijgende lijn vertoont hetgeen een algemeen maatschappelijk verschijnsel is bij verenigingen, mede veroorzaakt door de vergrijzing. Minder leden en geen vrijwilligers om taken over te nemen.
Het bestuur voert het beleid uit en de leden zien daar het resultaat van.

De herdenking in Voorthuizen, een Regimentsverantwoordelijkheid, steunen wij als vereniging, de Vriendenkring "Wij Huzaren", binnen de beschikbare mogelijkheden en op een zo verantwoord en plechtig mogelijke wijze.
Dit niveau kunnen handhaven met de steun van een ieder in de omgeving geeft aan dat we op een goede manier bezig zijn.

8. RONDVRAAG
Geen vragen of opmerkingen.

9. SLUITING
Vz sluit de vergadering en het verdere middagprogramma wordt bekendgemaakt.

Allereerst wordt een bezoek gebracht aan het grafmonument van Simon Thomas en Pieter Rink op de begraafplaats "De Plantage" in Barneveld waar, na een korte uitleg van Hans Steenmetz, een bloemstuk met linten wordt gelegd met een moment stilte.

Hierna begeeft het aanwezige gezelschap zich naar het monument naast de Sint-Jozefkerk in Achterveld voor een boeiende uitleg en een korte plechtigheid. Het geheel wordt afgesloten aan de overkant met een kleine verpozing in "De Roskam" waar nog nagepraat kon worden over het interessante bezoek aan deze twee monumentlocaties.
Veldhoven, 14 mei 2019

R.B. Vijsma
Secretaris